Podatek od spadków 09-06-2009

Nowelizacja w prawie dotycząca zniesienia obowiązku fiskalnego od spadków i darowizn posiada sporo dwuznaczności, które stwarzają dowolność interpretacji.


Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 06 2008 r. orzekł po raz kolejny w kwestii podatków tzw. dawnych spadków, czyli otrzymanych przed 2007 rokiem Lecz orzeczenie jest niekorzystny dla spadkobiorców.
Chodzi o ulgę od podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny, jaka weszła w życie z dniem 01 01 2007 r. i dwuznaczne ustawy ją wprowadzające. Dodany artykuł 4a ustawy zwalnia w całości od podatku od spadku bliską rodzinę zmarłego. Dwuznaczne okazało się jednak określenie, od kiedy ulga ta ma dotyczyć. Kontrastują tutaj bowiem dwa przepisy.

  • art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 11 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do nabycia rzeczy i praw własnościowych, które nastąpiło przed momentem nowelizacji 01 styczeń 2007 r. stosuje się akty ustawy o podatku od spadku i darowizn w brzmieniu istniejącym przed nowelizacją.
  • art. 3 ust. 2 ustawodawca uzupełniła, o nowe brzmienie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzone z dniem 1 stycznia 2007 r. należy stosować również do nabycia własności i praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 12 maja 2006 r. Przepis art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że zwolnienie opisane w art. 4a tej ustawy stosuje się w sytuacji, gdy w chwili nabycia spadku nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub jednego z krajów unijnych czy EFTA, albo jeśli posiadał miejsce zamieszkania na terenie jednego z tych państw.

Interpretacjapowyższych ustaw okazała się tak skomplikowana, że podzieliła nawet sądyadministracyjne. Jedne wskazywały, że to zwolnienie tyczy się tych spadkobiorców, których spadkodawcy zmarli po 2006 r. Inne natomiast stały na stanowisku, że zwolnienie można zastosować, gdy śmierć nastąpiła po 12 maja 2006 roku.
W końcu sprawą zajął się NSA. Jak podają Rzeczpospolita i Gazeta Prawna rozpatrywał on cztery wyroki sądowe o takich stanach faktycznych. We wszystkich przyznał rację fiskusowi, że ulga to ma zastosowanie jedynie do spadków nabytych po 2006 r.
Sąd udowadniał, że ustawa nowelizacyjna wprowadzająca tę ulgę weszła w życie 01 stycznia 2007 r. Oraz art. 3 ust. 1 tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że do przedmiotów oraz praw nabytych przed tą datą należy stosować poprzednie zasady fiskalne.
Sąd zgodził się także z tym, że to złe ustawy wprowadziły w błąd podatników i uznając, że nie powinni być oni obciążeni finansowo za błędy ustawodawcy, odstąpił od zasądzenia kosztów postępowania.
Prowadzeniem spraw spadkowych zajmują się Kancelaria Adwokacka w Warszawie.

Podobne felietony:

Komentowanie jest zablokowane.